Žádný den nemůžeš zastavit, ale můžeš se snažit jej nepromarnit.
HLAVNÍ FOTOGALERIE DOKUMENTY PROJEKTY HISTORIE KONTAKTY

   O nás      
   Dokumenty školy
   Poradenské služby
   EKOŠKOLA   
   Recyklohraní
   Školní časopis
   Doplňková činnost
   Zápis do 1. třídy
   Napsali o nás
   Navštívili nás
   Výběrová řízení
   Sponzoři   
   Kudy k nám   

TOPlist

Školní poradenské pracoviště při Základní škole Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace, pracuje od září 2005.

Poradenské služby na škole ve školním roce 2018/2019 poskytuje výchovný poradce, metodik prevence a logoped. Spolupracují též s dalšími institucemi a organizacemi.

Školní speciální pedagog (vedoucí ŠPP) Mgr. Pavel Koreň
Výchovný poradce Mgr. Pavel Koreň
Metodik prevence Mgr. Ivana Málková
Logopedická péče Mgr. Hana Matějková


Program poradenských služeb naplňuje především tyto cíle:

* pracovat se všemi subjekty školy a vytvořit tak širokou základnu primární prevence školní neúspěšnosti a sociálně nežádoucích jevů,

* sledovat účinnost preventivních programů aplikovaných školou a vytvořit metodické zázemí pro jejich vytváření a realizaci,

* připravit podmínky a rozšířit možnosti integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných,

* vybudovat příznivé sociální klima pro integraci kulturních odlišností a přijímání sociálních odlišností na škole,

* posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytvořit předpoklady pro jeho snižování,

* prohloubit včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,

* poskytovat metodickou podporu učitelům při aplikaci speciálně pedagogických aspektů vzdělávání do školních vzdělávacích programů,

* prohloubit a zlepšit spolupráci a komunikaci mezi školou a rodiči,

* integrovat poradenské služby poskytované školou se službami školských poradenských zařízení (zejm. pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče) a s úřady práce.

Činnost výchovného poradce
Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické

1. Poradenské činnosti
A) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
• Koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství – kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnosti zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka.
• Základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků.
• Individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem).
• Poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem).
• Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy.
• Zajišťování skupinových návštěv žáků školy na informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.
B) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
C) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
D) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

2. Metodické a informační činnosti
• Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.
• Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů apod.
• Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.
• Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
• Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Činnost školního metodika prevence
Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské.
1. Metodické a koordinační činnosti
• Kontrola tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy.
• Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
• Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.).
• Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
• Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu, prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
• Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
• Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
• Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

2. Informační činnosti
• Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
• Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
• Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).

3. Poradenské činnosti
• Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli).
• Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.Služby jednotlivých poradenských pracovníků školy

Výchovný poradce
Mgr. Pavel Koreň
kariérní poradenství,
výběr učebních oborů, záškoláctví, šikanování, výchovné problémy
Konzultační hodinyÚterý: 8,00 – 9,00
V době informačních dnů, v době konání třídních schůzek nebo kdykoli po předchozí domluvě
telefon – 567 564 443
Školní metodik prevence
Mgr. Ivana Málková
sociopatologické jevy,
drogová prevence,
prevence kriminality,
prevence rasismu,
zdravý životní styl,
sexuální výchova

Konzultační hodinyPondělí: 14,00 – 15,00
V době informačních dnů, v době konání třídních schůzek nebo kdykoli po předchozí domluvě
telefon – 567 564 441
Logopedická poradna
Mgr. Hana Matějková,
Konzultační hodiny: středa 11:50 – 12:35


Místní přehled

Kancelář výchovného poradce: přízemí
Školní poradenské pracoviště: 1. patro, vlevo na konec chodby v nové budově
   copyright © 2019 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6 webdesign - Karel Suk